Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal,

in incinta Capsuni pe Umeras si pe canalele online (website, Facebook, Instagram)

Care sunt entitățile implicate în prelucrarea datelor tale cu caracter personal?

SC Republique Street 9 SRL (“Capsuni pe Umeras”) cu sediul social in Str. Fagului, Nr.32, Brasov inregistrata la Registrul Comertului cu nr J8/786/2019, CUI 40629922 acționează în calitate de operator asociat de date cu caracter personal.

SC Synergy Cast SRL ("Capsuni pe Umeras") cu sediul social in Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Str. Pescarilor, Nr.24, Camera Nr.4, Bl.Bm9a, Ap.15, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J13/100/2013, CUI 31102027 acționează în calitate de operator asociat de date cu caracter personal.

Avand in vedere ca SC Republique Street 9 SRL si SC Synergy Cast SRL fac parte din grupul de societăți Capsuni pe Umeras (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate in scopurile de mai jos si de alte societati din Grup, in cazul in care putem justifica un temei legitim in acest sens sau daca obtinem consimtamantul dumneavoastra in acest sens.

 

Tipurile de date cu caracter personal prelucrate:

 1. in contextul utilizarii sistemului de supraveghere video CCTV: imaginea persoanelor vizate
 2. in contextul participarii la campaniile desfasurate in locatiile Capsuni pe Umeras, tipurile de date colectate se vor face publice in Regulamentul de organizare si derulare a evenimentului, publicat pe website-ul centrului comercial.
 3. In contextul vizitarii website-ului capsunipeumeras.ro
  • informații stocate în modulele cookies sau alte mijloace tehnice similare (i.e., fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tău mobil, și conțin informații cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri/aplicații – spre exemplu – sub-pagini accesate, perioadă petrecută pe o anumita pagina etc.). Folosim module cookies pentru a te ajuta să accesezi cât mai ușor și eficient serviciile site-ului nostru, precum și să furnizăm, protejăm și să îmbunătățim serviciile Contului
  • IP-ul tău, însa aceasta data nu este prelucrată și nici utilizată în vreun scop ulterior la acest moment.
 4. In contextul crearii unui cont pe website-ul capsunipeumeras.ro
  • Nume, prenume, adresa de mail, numar de telefon
 5. In contextul comenzii online pe site-ul capsunipeumeras.ro sau pe retelele de socializare (Facebook/Instagram)
  • Nume, prenume, adresa de mail, numar de telefon, adresa completa

Scopurile prelucrarii:

 1. indeplinirea obligatiilor ce revin proprietarului spatiului, conform legii, de a asigura securitatea si siguranta spatiilor proprii, scop in care acesta a optat pentru monitorizarea video a spatiilor destinate publicului, prin intermediul sistemului de supraveghere video CCTV instalat in incinta spatiului.
 2. solutionarea cererilor de date si informatii primite din partea autoritatilor si institutiilor abilitate
 3. arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care C Republique Street 9 S.R.L este parte, precum și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor, precum și realizarea de audituri sau investigații la nivelul companiei
 4. participarea la campaniile de marketing desfasurate in spatiul comercial si inmanarea premiilor castigate in cadrul acestora (ex: semnarea de procese verbale predare-primire etc.)
 5. gestionarea sesizarilor/reclamatiilor depuse in incinta spatiului comercial (ex: formulare pentru reclamatii/sesizari, procese verbale de retur)
 6. identificarea ta pentru a-ti putea furniza accesul in cont precum si prestarea catre tine a serviciilor furnizate de „Contul Meu”
 7. contactarea prin intermediul mijloacelor de comunicare pentru a-ti aduce la cunostinta informatii cu privire la „Contul Meu”
 8. transmiterea de mesaje de marketing direct, prin intermediul mijloacelor de comunicare pentru care ne-ai acordat consimțământul la momentul realizării Contului, în scopul promovării activităților, ofertelor și produselor Capsuni pe Umeras.
 9. realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a clientelei, precum și realizarea de sondaje,
 10. Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta,
 11. Documentarea consimțământului tău.

Categoriile de persoane vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate:

 1. vizitatorii si clientii spatiului comercial
 2. vizitatorii website-ului capsunipeumeras.ro
 3. vizitatorii paginii de Facebook https://www.facebook.com/capsunipeumeras/
 4. vizitatorii profilului de Instagram https://www.instagram.com/capsunipeumeras/
 5. personalul furnizorilor/partenerilor/colaboratorilor

Temeiurile prelucrarii:

Avand in vedere cele sus-mentionate, prelucram datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care isi desfasoara activitatea in/viziteaza locatia sau viziteaza canalele online Capsuni pe Umeras:

 • pe baza solicitarii persoanelor vizate
 • in temeiul faptului ca este o cerinta legala
 • pe baza consimtamantului tau
 • luand in considerare interesul nostru legitim

Perioada de stocare:

Datele cu caracter personal prelucrate se pastreaza pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale ce ne sunt impuse de reglementarile specifice domeniului nostru de activitate.

In ceea ce priveste inregistrarile video, acestea se pastreaza, de regula, pe o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu exceptia cazului in care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusa de lege sau justificata de proceduri legale.

In contextul participarii la campaniile centrului comercial, termenele de pastrare a datelor cu caracter personal colectate se vor face publice in Regulamentul de organizare si derulare a evenimentului, publicat pe website-ul centrului comercial.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate de către Capsuni pe Umeras de la momentul la care ai ales să îți realizezi un Cont pe site, pana la momentul la care alegi să îți ștergi contul. După momentul în care alegi să îți ștergi contul, datele tale vor fi stocate de către Capsuni pe Umeras, pentru o perioada adițională de 3 ani, în interesul legitim al Capsuni pe Umeras de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate.

În ceea ce privește utilizarea datelor tale cu caracter personal pentru efectuarea de activități de marketing direct, acestea vor fi stocate de către Capsuni pe Umeras de la momentul la care ne-ai acordat consimțământul pentru aceasta prelucrare, până la data la care l-ai retras. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Capsuni pe Umeras pentru o perioada adițională de 3 ani, în interesul legitim al Capsuni pe Umeras de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct).

Accesul tertelor parti:

Pentru asigurarea supravegherii video CCTV proprietarul colaboreaza cu societati specializate.

De asemenea, datele cu caracter personal prelucrate in contextul derularii Contractului, pot fi puse la dispozitia autoritatilor si institutiilor abilitate, conform legii sau prelucrate in cadrul Grupului Capsuni pe Umeras pentru scopuri de gestionare consolidata a activitatilor grupului, pentru scop de audit si in orice alta situatie in care legea impune sau permite o asemenea prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces – dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, persoana vizata are dreptul de a solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, vom elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective inregistrate.

Dreptul de acces poate fii exercitat la link-ul: https://www.capsunipeumeras.ro/pages/request-personal-data

 1. Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.
 2. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege, dreptul de a obține din partea noastra ștergerea respectivelor date. Astfel, ștergerea datelor cu caracter personal se poate solicita dacă:
  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimțământului pe baza căruia are loc prelucrarea;
  • persoana vizata se opune prelucrării in temeiul dreptului la opoziție;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal este nelegală;
  • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează:
  • se contesta exactitatea datelor, pentru perioada în care se verifică exactitatea datelor in cauză;
  • prelucrarea este ilegală și persoana vizata se opune ștergerii datelor;
  • daca persoana vizata are nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, iar compania noastra nu mai are nevoie de aceste date;
  • persoana vizata se opune prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților sale.

In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.

 1. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizata, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul nostru legitim sau, după caz, pe exercitarea de către noi  a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care ar am fi învestiti .
 2. Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, si de a solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către persoana vizata către operator și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane,
 3. Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) – detalii la dataprotection.ro.
 4. Dreptul de retragere a consimțământului – dreptul de retragere, în orice moment, a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
 5. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor – în cazul în care se iau decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii afectează în mod semnificativ persoana vizata, aceasta poate (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.

Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a se adresa ANSPDCP, care se poate exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens se poate consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități :

Data actualizare

Aceasta notă de informare a fost actualizată la data de 21.06.2019.